گالری گروه پژوهشی بیوتکنولوژی ریزسازواره ها


جلبک
جلبک
تولید رنگ تام از فارچ موناسکوس پورپرِيوس
جلبک

جلبک
جلبک
جلبک
جلبک

  • نشانی ما


  • مشهد پردیس دانشگاه فردوسی، جهاددانشگاهی واحد استان

  • خراسان رضوی، طبقه همکف، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

  • صندوق پستی: 1376-91775

  • شماره تماس : 38810177-051

  • نمابر: 38810177-051

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می باشد