اعلام آمادگی جهت انعقاد قرارداد فروش قارچ تازه و یا دانش تولید قارچ خوراکی دارویی ارینجی به علاقه منداندر راستای تولید نیمه صنعتی قارچ خوراکی-دارویی ارینجی و ارزیابی های انجام شده از بازار در خصوص پذیرش این قارچ در جامعه، گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی آمادگی دارای تا اشخاص حقیقی و یا حقوقی در خصوص انعقاد قرارداد تولید و یا آموزش اقدام کند. متقاضیان با سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی تماس حاصل فرمایند.    


  • نشانی ما


  • مشهد پردیس دانشگاه فردوسی، جهاددانشگاهی واحد استان

  • خراسان رضوی، طبقه همکف، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

  • صندوق پستی: 1376-91775

  • شماره تماس : 38810177-051

  • نمابر: 38810177-051

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می باشد