پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

تکثیر انواع مختلف ساکولنت به روش کشت بافت

سه شنبه ، 27 فروردين 1398

تکثیر