پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

مقالات، کتب و ثبت اختراع

سه شنبه ، 18 خرداد 1400

مقالات،

خلاصه دستاوردهای پژوهشی

1- مقالات

مجموع مقالات  علمی پژوهشی و ISI گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان زینتی مشهد  از سال 1392

ISI/ علمی پژوهشی

سال چاپ

شماره مجله

عنوان مجله

عنوان مقاله

رديف

ISI

2020

(171 ) 3: 112236-112245

 

phytochemistry

Salinity effects on physiological and phytochemical characteristics and gene expression of two Glycyrrhiza glabra L. populations

1

ISI

2020

(11) 3: 59-65

 

Journal of Cell and Molecular Research

Production of Silver Nanoparticles by Marigold Extract

2

ISI

2019

17: 10357-10369

Applied Ecology and Environmental Research

 

Effect of rooting medium, cutting type and auxin on rooting of pepino (Solanum muricatum aiton) cutting

3

ISI

2019

20: 1059-1065

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology

The effect of mutation on micropropagation of Crocus sativus L.

4

ISI

2018

(227) 1: 57-64

Scientia Horticulturae

Polyethylene glycol and chilling overcome Somatic embryogenesis obstacle in Pyrus communis 

5

ISI

2017

35(3):373-380

Horticultural Science & Technology

Vegetative propagation of Amaryllis (Hippeastrum× johnsonii) by different cutting methods

6

ISI

2016

6:1-9

Scientific Reports

Suppression of B function strongly supports the modified ABCE model in Tricyrtis sp. (Liliaceae)

7

ISI

2016

4: 1451-1458

 

Int. J. Adv. Res

Indirect regeneration from cotyledonary explants of watermelon (Citrullus lanatus) at in vitro culture

8

ISI

2016

5(10):177-185.

 

Journal of Biology and Todays World

 

In vitro mutation induction on TCL explants of Lilium (Lilium spp.) with Ethyl Methane Sulfunate (EMS)

9

ISI

2015

4: 173-179

Journal of Biology and Today`s World

In vitro regeneration of watermelon seed segment

10

ISI

2015

193: 337-345

 

Scientia Horticulturae

Double flower formation in Tricyrtis macranthopsis is related to lowexpression of AGAMOUS ortholog gene

11

ISI

2014

24: 279-285

Plant Tissue Culture and Biotechnology

Optimization of Lavender ( Lavandula angustifolia )  callus culture.

12

ISI

2014

12(2): 477-485

Spanish journal of agricultural research

 Biochemical changes in cuttings of barberry species during adventitious root formation: the role of indole-3-butyric acid and hydrogen peroxide,

13

ISI

2013

2(3): 80- 85

Wudpecker Journal of Agricultural Research

Effect of different mulching materials on soil properties under semi-arid conditions in northeastern Iran.

14

علمی پژوهشی

….

در دست چاپ 

مجله فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه بوعلی سینا همدان

بررسی اثرات نوع نمک محیط کشت، ساکارز و ترکیب هورمونی بر ریشه‌زایی گیاهچه‌های ژربرا در شرایط درون شیشه‌ای

15

علمی پژوهشی

.....

در دست چاپ

مجله علوم باغبانی ایران دانشگاه تهران

تاثیر نور، غلظت ساکارز و موقعیت فلس جفتی  بر ریزازدیادی گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii)

16

علمی پژوهشی

.....

در دست چاپ

مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان

تاثیر ریزنمونه (اهمیت حضور صفحه پایگاهی)، نوع و غلظت سایتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه نسرین (آماریلیس) (Hippeastrum × johnsonii)

17

علمی پژوهشی

1399

43(2): 309-322

مجله تولیدات گیاهی

اثر نوع محیط کشت، کلات کننده آهن و ترکیب هورمونی بر ریزازدیادی انار (Punica granatum).

18

علمی پژوهشی

1399

34(2): 261-271

مجله علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

انتخاب سیستم کشت بهینه جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii)

19

علمی پژوهشی

1398

33(4): 669-683

مجله علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

نقش فرمولاسیون‌های مختلف کودی بر گیاهچه‌های کشت بافتی ژربرا (Gerbera jamesonii) در مرحله سازگاری

20

علمی پژوهشی

1398

29 (4): 277-291

مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز

امکان سنجی جایگزینی بستر کشت کوکوپیت با بسترهای کشت تولید داخل جهت پرورش گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii)

21

علمی پژوهشی

1398

9 (4): 129-144

مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان

بهینه سازی شرایط کشت درون شیشه­ای گیاه نسرین (آماریلیس) (Hippeastrum × johnsonii)

22

علمی پژوهشی

1398

11: 87-104

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

انتقال ژن GUS به گیاه زینتی Begonia soli- mutate

23

علمی پژوهشی

1398

11: 1-18

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی

ارزیابی پتانسیل باززایی لایه‌های مختلف فلسی پیاز آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) تحت تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد مختلف

24

علمی پژوهشی

1398

33: 467-479

نشریه علوم باغبانی

بررسی تاثیر محیط کشت ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو (Solanum muricatum Aiton) در شرایط کشت بافت

27

علمی پژوهشی

1398

32: 155-165

مجله پژوهش های زراعی

بررسی اثر آهن، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی محیط کشت بر باززایی دو گونه رز Rosa canina و Rosa beggeriana در شرایط این ویترو

28

علمی پژوهشی

1398

33 (3): 377-386

مجله علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی اثر تیمار گرمائی و قارچ‌کش بر کنترل آلودگی کشت درون شیشه‌ای سوخ نرگس (Narcissus tazetta L)

28

علمی پژوهشی

1397

32: 301-310

نشریه علمی- پژوهشی علوم باغبانی

بهینه سازی شرایط کشت درون شیشه ای پایه رویشی گلابی Pyrodwarf

29

علمی پژوهشی

1397

( ۷ ) ۱۳۹-۱۵۱

 

هندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

همسانه سازی و بیان ژن سلوبیوهیذرولاز celB در مخمر Pichia pastoris

30

علمی پژوهشی

1396

40: 91-103

نشریه علمی- پژوهشی تولیدات گیاهی

اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا

31

علمی پژوهشی

1396

31: 555-564

نشریه علمی- پژوهشی علوم باغبانی

 اثر رقم و تیمار هورمونی بر باززایی ریزنمونه‌های TCL گیاه لیلیوم در شرایط این ویترو

32

علمی پژوهشی

1396

31: 354-364

نشریه  نشریه علوم باغبانی

بهینه سازی باززایی غیرمستقیم گیاه آنتوریوم (Anthurium scherzerianum)

33

علمی پژوهشی

1396

40(4): 1-12

مجله تولیدات گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی اثر ترکیب هورمونی بر ریزازدیادی ریزنمونه نوک شاخساره پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii)

34

علمی پژوهشی

1395

31 (1): 190-200

مجله علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii)

35

علمی پژوهشی

1395

31: 376-388

نشریه علمی- پژوهشی علوم باغبانی  دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه ای ریزنمونه های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii)

36

علمی پژوهشی

1393

13(4): 197-205

مجله تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی

 بررسی کاربرد انواع مختلف خاکپوش بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم گل جعفری در فضای سبز شهری مشهد

37

علمی پژوهشی

1392

12(1): 11-19

مجله فناوری زیستی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 بهینه سازی شرایط کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای

38

علمی پژوهشی

1392

1: 29-38

زراعت و فناوری زعفران

 

 شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus L) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS

39

علمی  ترویجی

1397

3: 27-37

مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی

القای موتاسیون در گیاه لیلیوم (Lilium longiflorum)با استفاده از پرتو گاما در شرایط درون شیشه ای

40

علمی ترویجی

1397

33

مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی

جهش‌های القایی در کشت درون شیشه ای، راهکاری مناسب در افزایش تنوع در گیاهان زینتی

41

علمی ترویجی

1396

2(1): 52-69

مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی،

 

رهیافت های مقابله با کاهش کیفیت گل های شاخه بریده بر اثر پیری

42

علمی ترویجی

1395

1(2): 85-95

مجله علمی ترویجی گل و گیاهان زینتی

 عوامل مؤثر بر پدیده شیشه‌ای شدن بافت گیاهی در شرایط کشت درون‌ شیشه‌ای و راهکارهای مقابله با آن مطالعه موردی: گیاه میخک

(Dianthus caryophyllus L.)

43

2-برخی کتابهای تالیف و ترجمه در گروه

ردیف

عنوان كتاب

موضوع و رشته کتاب

محل انتشار

انتشارات

سال چاپ

نوبت چاپ

1

بیوتکنولوژی گیاهان زینتی

گیاهان زینتی

ایران

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

1396

اول

2

کشت بافت گیاهی و کاربردهای آن در کشاورزی

کشت بافت گیاهی

ایران

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

1397

اول

3

آمار و اقتصاد گل و گیاهان زینتی در ایران و جهان.

گیاهان زینتی

ایران

انتشارات تایماز

274 ص.

1397

اول

4

کشت بافت گياهي کاربردي، برخي از محصولات زراعي، باغي و زينتی

کشت بافت

ایران

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

1389

اول

5

 دستنامه علمی بیوتکنولوژی گیاهان زینتی

پایه گیاهان زینتی

در دست چاپ

سازمان تات

1396

اول