پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

آغاز فاز صنعتی تولید قارچ ارینجی

يک شنبه ، 22 ارديبهشت 1398

تولید بستر کشت قارچ خوراکی-دارویی ارینجی از سال 1398 وارد فاز صنعتی خود شد