پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت

شنبه ، 18 خرداد 1398

فرصت

دوره فرصت مطالعاتی  فوق به مدت هشت ماه در قالب قرارداد همکاری پژوهشی طرح " ایجاد پروتکل‌های غربالگری میکروارگانیسم های تولید کننده آنزیم آمیلاز از روش توان بالا" بین سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و دانشگاه کشاورزی شیروان انجام گردید.

بررسی های انجام شده روی ۳۱۳ سویه گزینش شده موجود در بانک ژرم پلاسم پژوهشکده بیوتکنولوژی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی نشان داد که از این میان ۱۶۷ سویه توانایی تولید آمیلاز و ۲۰۱ سویه توانایی تولید پروتئاز داشتند. ۱۴۱ سویه نیز هم آمیلاز و هم پروتئاز تولید کرده بودند. فرآیند گزینشی کمتر از ۲۴ ساعت به طول انجامید و نتایج گزینش در آزمایش دقیقتر روی ۳۰ سویه تأیید شد. به نظر میرسد این شیوه کارایی مناسبی برای گزینش سویه ترشح کننده آنزیم های مختلف را دارد. آزمایشها دقیق و مدلسازی تولید آنزیم در این میکرواوگانیزم ها نشان داد که با وجود توانایی آنها در تولید آنزیم مقدار آنزیم تولیدی بسیار ناچیز است که استفاده از سویه های وحشی را در صنایع امکانپذیر نمی‌کند. بر این اساس برای ادامه کار و رسیدن به سویه های صنعتی علاوه بر غربالگری میکرواورگانیزمهای وحشی، بهره گیری از موتاسیون و مهندسی ژنتیک برای تولید آنزیم های انتخابی توصیه می شود.

این پژوهشکده با ایجاد تجهیزات لازم و برخوداری از دانش فنی بالا فرصت مناسبی را برای امکان مطالعات پست دکتری و یا انجام پروژه های کاربردی با قابلیت تجاری سازی از سوی اعضای هیات علمی دانشگاههای مختلف فراهم می کند.