پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

انجام طرح از سوی پژوهشکده مرتبط با پاندمی Covid-19

شنبه ، 18 آبان 1398

انجام

این مطالعه یک گام عملی عملی به سوی پروژه های آینده با تأکید بر تولید اقتصادی عصاره قارچ موثر با قابلیت تنظیم سیستم ایمنی در آزمایشات بالینی آزمایش های انسانی است ، به ویژه در مواردی که هدف پیشگیری یا کاهش پیشرفت التهاب شدید ریوی در بیمارانی مانند با بیماری Covid-19.