پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

شورای علمی پژوهشکده

چهارشنبه ، 17 بهمن 1397

شورای

  شورای علمی پژوهشکده شامل اساتید با تجربه از دانشگاه های مادر (دانشگاه فردوسی - شهید بهشتی) و ریاست محترم مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان خراسان رضوی و مدیران محترم گروه های زیست فناوری قارچهای صنعتی، بیوتکنولوژی گیاهان زینتی، بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم از پژوهشکده جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با همت انجام پروژه های کاربردی، صنعتی و نیاز بازار می باشد.