پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

شبکه برنامه گروه

دوشنبه ، 29 بهمن 1397

شبکه برنامه پیشنهادی گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها را تا سال 1401 را بدین شرح اعلام می نماید:

عنوان زمينه فعاليت گروه:

دست یابی به دانش فنی تولید متابولیت های میکروبی

 

محور هاي شبكه برنامه:

بهبود شرایط کشت ریز جلبک به منظور افزایش تولید رنگدانه

بهینه سازی تولید آنزیم آمیلاز

کاربرد متابولیت های میکروبی در صنایع غذایی

 

اهداف اصلي و كلان شبكه برنامه:

توانمندسازی علمی- تخصصی گروه در زمینه کاربرد متابولیت های میکروبی در صنایع غذایی

کسب دانش فنی استحصال رنگدانه های جلبکی

کسب دانش فنی تولید آنزیم آمیلاز از منابع باکتریایی

 

 

عناوین طرح های شبکه برنامه گروه نیز بدین صورت می باشد:

 - کسب دانش فنی تولید رنگدانه از ریزجلبک اسپیرولینا در مقیاس نیمه صنعتی

- بهینه سازی بستر تولید رنگدانه آستاگزانتین

- استحصال رنگدانه آستاگزانتین

- بررسی پروفایل رنگیزه ای ریزجلبک بومی خراسان در شرایط تنش

- بهینه سازی تولید آنزیم آمیلاز

- کاربرد رنگ فیکوسیانین در صنعت غذا

- استفاده از آمیلاز به عنوان بهبود دهنده