پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

سياست¬هاي بلند مدت

دوشنبه ، 29 بهمن 1397

سياست­هاي بلند مدت :

استفاده از ظرفیت حمایت از طرح های پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و ستاد زیست فناوری ریاست جمهوری

تاكيد بر كاربردي بودن طرح‌هاي پژوهشي از طریق همکاری با صنعت

تقويت ارتباط و تعامل در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی با مراکز تحقیقاتی مختلف

استفاده از نيروي‌هاي علمي متخصص و کارآمد سایر مراکز پژوهشی و تربیت نیروهای جوان

جلب اعتماد خريداران دانش فني و سرمايه گذاران خصوصي از طریق پروژه های مشترک

استفاده از ظرفیت های تولیدی و پژوهشی سایر مراکز خدماتی و پژوهشی در جهت کاهش هزینه های خرید تجهیزات و زیربنا

انتقال دانش فنی بدست آمده در گروه به شرکت های دانش بنیان

همکاری با سایر مراکز جهاددانشگاهی جهت هم افزایی در به کاربردی کردن پروژه ها و ممانعت از موازی کاری