پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

اعضا شورای علمی گروه

دوشنبه ، 29 بهمن 1397

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

محل خدمت

1

محسن فتحی نجفی

دکتری

بیوتکنولوژی

موسسه سرم سازی رازی

2

سعید ملک زاده شفا رودی

دکتری

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد

3

علیرضا سیفی

دکتری

بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه فردوسی مشهد

4

ندا سلطانی

دکتری

فیزیولوژی گیاهی

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی

 اعضا شورای علمی گروه