پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

اعضا هیئت علمی

دوشنبه ، 29 بهمن 1397

اعضا گروه پژوهشی:


رديف

نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

1

مریم عامری

دکتری

فیزیولوژی گیاهی

2

نجمه گرد نوشهری

دکتری

بیوتکنولوژی میکروبی

3

پری رخ لوائی

دکتری

شیمی معدنی

4

رضا کاراژیان

دکتری

میکروبیولوژی مواد غذایی