پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

تولید رنگ های میکروبی

يک شنبه ، 13 تير 1400

تولید

از پتانسیل های گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم ها توانایی مطالعات متابولیت ها و استحصال، خالص سازی و پایداری رنگ دانه های میکروبی می باشد.

با افزایش میزان آگاهی بشر تقاضا برای رنگ­های طبیعی افزایش یافته است. میکروارگانیسم­ها از پتانسیل بالایی در تولید رنگ­های طبیعی برخوردار هستند. رنگ­های کلروفیل، کارتنوئید، فیکوبیلی ­پروتئین­ها و آستاگزانتین ها با منشا جلبکی و رنگ موناسکوس با منشا قارچی از جمله رنگ­های طبیعی تولید شده در گروه بیوتکنولوژی صنعتی میکروارگانیسم­ها می ­باشد.

تولید استخراج آستاگزانتین