پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

دستیابی به دانش فنی تکثیر ساکولنت‌های کمیاب در کشور

سه شنبه ، 15 تير 1400

دستیابی

با توجه به نیاز بازار به گونه های خاصی از ساکولنت که به روش معمول به کندی تکثیر می شوند و تقاضای کارفرما، این محصول دانش بنیان از طریق بهینه سازی بررسی اثر نوع و غلظت نمک محیط کشت و تنظیم کننده های رشد سیتوکنین و اکسین به منظور دستیابی به پروتکل تکثیر تجاری این گیاه مینیاتوری در شرایط این ویترو و همچنین ارزیابی کاربرد بسترهای کشت مختلف در مرحله سازگاری به منظور انتخاب بهترین ترکیب بستر کشت انجام شده است و نتیجه آن، تولید گیاهچه هایی با کیفیت و قابل رقابت با نمونه های وارداتی و عرضه آن به بخش خصوصی بوده است.