پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

مشاوره برای واحد تولیدی قارچ

يک شنبه ، 22 ارديبهشت 1398

ارایه خدمات مشاوره ای به صنایع مرتبط با پرورش قارچ