پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

رنگدانه فیکواریترین

پنج شنبه ، 09 اسفند 1397

رنگدانه

فیکواریترین یک رنگدانه پروتئینی با خاصیت فلورسنتی از خانواده فیکو بیلی پروتئین ها می باشند که بیشتر از جلبک های قرمز استخراج می شود و به خاص در ریزجلبک Calothrix موجود می باشد. رنگدانه فیکواریترین به عنوان افزودنی طبیعی در صنایع غذایی و آرایشی- بهداشتی استفاده می شود. این رنگدانه به دلیل وجود خاصیت فلورسنتی به عنوان پروب در آنالیز های پزشکی و بیولوژیکی کاربرد دارد (Thoisen et al., 2017).