پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

گیاهچه سانسوریا تکثیر شده به روش گشت بافت

پنج شنبه ، 07 شهريور 1398

گیاهچه