پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

گیاه آبزی کریپتوکورین تکثیر شده از طریق کشت بافت

پنج شنبه ، 07 شهريور 1398

گیاه