پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

اهلی سازی قارچ بومی

يک شنبه ، 22 ارديبهشت 1398

اهلی

اهلی سازی انواع قارچ‌های با ارزش خوراکی-دارویی در سطح تولید آزمایشی اندام باردهی