پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

کارگاه تخمیر در فرمانتور در راستای ارتباط باصنعت

چهارشنبه ، 15 دي 1400

کارگاه

 این کارگاه بنا بر درخواست شرکت خمیر مایه رضوی در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی، کارگاه تخصصی "تخمیر در فرمانتور" برگزار گردید.

در این کارگاه آموزش کشت مخمر در فرمانتور همراه با فرایند تخمیر، کالیبراسیون  پروپ­ها  و اتوماسیون سازی تدریس شد. کارگاه مذکور توسط اعضای هیات علمی پژوهشکده (خانم دکتر نوشهری، آقای دکتر شریفی) با همراهی استاد مدعو جناب آقای دکتر زارع (عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی شیروان – دانشگاه بجنورد) برگزار گردید.

.