پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

EN | FA

قارچ هایی که معجزه می کنند

دوشنبه ، 20 دي 1400

قارچ

پیشگیری از سرطان به کمک قارچ های خوراکی- دارویی

دکتر حمیدرضا پوریان فر، معاون آموزشی و پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در گفتگو با سیناپرس گفت:

اکنون جدا از بحث قارچ های خوراکی( به عنوان پروتئین های غیرحیوانی و جایگزین گوشت)، بحث دارویی قارچ ها نیز مطرح است. فرآوری و تولید این قارچ های دارویی اکنون در بسیاری از کشورها رواج دارد. این قارچ ها در کشورهای مختلف به عنوان یک منبع مطمئن برای تولید غذای مغذی، امنیت غذایی و ترکیبات مهم دارویی و به  خصوص تقویت سیستم ایمنی بدن و هدف گذاری برای پیشگیری از بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدیر گروه پژوهشی قارچ های صنعتی در جهاد دانشگاهی خراسان رضوی افزود: اکنون بحث های امنیت غذایی، متابولیت ها و ترکیبات مغذی و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن، ویتامین های مختلف این قارچ ها در دنیا مطرح است. به عنوان مثال این قارچ های دارویی دارای اسید فولیک هستند که پس از جدا سازی و عصاره گیری می توانند مورد استفاده قرار بگیرند......

https://sinapress.ir/news/127266