پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

برگزاری کارگاه تخصصی در راستای شکوفایی نخبگان جوان از سوی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

شنبه ، 13 اسفند 1401

برگزاری

در راستای گذر "شکوفایی نخبگان جوان" گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صنعتی، دو کارگاه آموزشی پرورش و تولید قارچ­های خوراکی دکمه ای و قارچ های خاص با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در روز های 3 و 10 اسفند 1401 در محل سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی  برگزار گردید. برخی شرکت کنندگان در این دو کارگاه از فعالین تازه ورود کرده در این عرصه و دارای استارت آپ بودند.

 

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد