پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

NGS فرصت مناسب برای کشت تجاری نوین در گلخانه

يک شنبه ، 17 اردیبهشت 1402

NGS

 بازدید معاون محترم پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی آقای دکتر رفیعی از سیستم نوین کشت (NGS) درگلخانه و ارزیابی عملکرد و پتانسیل تجاری شدن آن

این سیستم نوین یک فرصت مناسب برای توسعه کشت گلخانه ای با  مدیریت مناسب در تغذیه  وخصوصا کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد می باشد.
پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی – گروه بیو تکنولوژی باغبانی   

https://khttps://khr.acecr.ac.ir/fa/news/56732/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-ngshr.acecr.ac.ir/fa/news/56732 

 

 

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد