پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

بازدید رئیس مرکز تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی

پنج شنبه ، 22 تیر 1402

بازدید

 آقای دکترمسعود ابراهیمی رئیس مرکز تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی ازفعالیت های جهادانشگاهی خراسان رضوی در حوزه پژوهش و فناوری بازدید نمودند.  

تصاویر و اطلاعات بیشتر

بیشترین بازدید

اخبار و رویداد