پژوهشکده بیو تکنولوژی صنعتی

EN | FA

سلسله نشست های بحران آب و رویکرد بیوتکنولوژی

دوشنبه# #،# #24# #مهر# #1402

سلسله

توسط پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛

«سلسله نشست‌های بحران آب و رویکرد بیوتکنولوژی صنعتی» برگزار می‌گردد

http://khr.acecr.ac.ir/fa/news/6326